(1)
Sam, H. M.; Anh, H. T. .; Tri, U. T.; Thuy, N. T. Phẫu thuật Thay đoạn mạch nhân tạo Trong điều trị Ung Thư phần mềm Chi dưới: Nhân một trường hợp Và nhìn lại Y văn. VJCTS 2022, 37, 5-11.