(1)
Bao, L. T.; Tien, D. A.; Thuy, N. T. Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần Bên trái với tĩnh mạch Vô Danh: Nhân một trường hợp lâm sàng Và nhìn lại Y văn. VJCTS 2022, 37, 12-17.