(1)
Dũng, V. H. Đặc điểm Và kết Quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái Sau Thay Van Hai Lá. VJCTS 2022, 37, 18-23.