(1)
Nghia, D. V. .; Huu, N. C.; Thuy, N. T. Kết Quả phẫu thuật Thay lại Van Hai Lá tại Trung tâm Tim mạch bệnh viện E. VJCTS 2022, 37, 34-45.