(1)
Nghĩa, Đoàn V. .; Hựu, N. C.; Thủy, N. T. Kết Quả phẫu thuật Thay lại Van Hai Lá tại Trung tâm Tim mạch bệnh viện E. VJCTS 2022, 37, 34-45.