(1)
Hiệp, P. S. .; Dũng, L. T. .; Hiền, N. T.; Thiết, T. T.; Minh, T. K.; Khanh, Q. Đỗ M. Nội Soi lồng ngực một lỗ Qua đường vào dưới mũi ức cắt kén Khí Hai Bên - Báo cáo Ca lâm sàng Và nhìn lại Y văn. VJCTS 2022, 37, 46-57.