(1)
Hiep, P. S. .; Dung, L. T.; Hien, N. T.; Thiet, T. T.; Minh, T. K.; Khanh, Q. D. M. Nội Soi lồng ngực một lỗ Qua đường vào dưới mũi ức cắt kén Khí Hai Bên - Báo cáo Ca lâm sàng Và nhìn lại Y văn. VJCTS 2022, 37, 46-57.