(1)
Sơn, P. T.; Thanh, N. V. . Đặc điểm Và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước Và Sau phẫu thuật cầu nối chủ vành. VJCTS 2022, 37, 58-68.