(1)
Hiền, N. S.; Phong, N. H.; Vinh, Đào Q.; Hùng, N. Đăng; Huy, Đinh X.; Ngọc, N. M.; Trọng, Đỗ Đức. Kết Quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh Nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2022, 39, 37-46.