(1)
Hien, N. S. .; Phong, N. H.; Vinh, D. Q.; Hung, N. D.; Huy, D. X. .; Ngoc, N. M.; Trong, D. D. Kết Quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh Nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2022, 39, 37-46.