(1)
Thuy, N. T. .; Dai, T. D.; Huy, B. Q.; Son, D. H.; Huu, N. C. Bít vỡ phình Xoang Valsva vành phải vào buồng Nhĩ phải bằng dụng cụ Qua đường ống thông tại Bệnh viện E. VJCTS 2022, 39, 47-56.