(1)
Hoan, N. D.; Thuy, N. T. Đánh Giá mối Liên Quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố Tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp được Can thiệp động mạch vành. VJCTS 2022, 39, 90-100.