(1)
Thuy, N. T.; Thao, N. P.; Thu, N. T. Đánh Giá điều trị Viêm xương ức bằng hệ thống áp lực âm (VAC) tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS 2022, 39, 101-106.