(1)
Hiền, N. S. .; Phong, N. H.; Ngọc, N. M.; Trọng, Đỗ Đức; Hà, N. H.; Minh, N. T.; Hùng, N. Đăng; Thiện, L. Q.; Phương, N. T. M. Kết Quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 40, 14-23.