(1)
Hiền, N. S. .; Phong, N. H.; Ngọc, N. M.; Hùng, N. Đăng; Huy, Đinh X.; Phương, N. T. M.; Trọng, Đỗ Đức. Kết Quả sớm Và một số yếu tố Liên Quan của phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài Tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 40, 24-36.