(1)
Đông, T. T. .; Linh, P. T. .; Long, V. H.; Kiên, H. T.; Thịnh, Đỗ Đức; Thủy, N. T. Vai Trò của lược đồ dựa Trên các chuyển đạo ngoại Biên Trong chẩn đoán Cơ Chế cơn Tim Nhanh Có QRS giãn rộng. VJCTS 2023, 40, 47-53.