(1)
Hoài, N. T. T.; Dinh, T. T. . Đặc điểm hình thái, mức độ hở Hai Lá bằng Siêu âm 2D/3D Qua thực quản ở bệnh nhân hở Hai Lá Có chỉ định phẫu thuật. VJCTS 2023, 40, 92-101.