(1)
Nguyễn Hữu, Ước; Phùng Duy Hồng, S.; Phạm Tiến, Q.; Phạm Hữu, L.; Nguyễn Kim, D.; Nguyễn Thị Lan, A.; Khổng Tiến, B.; Hoàng Trọng , H.; Nguyễn Quốc, K.; Nguyễn Thị Thúy, N.; Trịnh Kế, Điệp; Bùi Thị , H.; Hoàng Thị Thu, H.; Trịnh Thu, H.; Lê Nguyên, V.; Đỗ Ngọc, S. Thông báo lâm sàng Ca ghép Tim - thận đồng Thì thành công đầu Tiên tại Việt Nam. VJCTS 2023, 41, 23-28.