(1)
Chiêm Hoàng, D.; Trần Bửu, L.; Dương Quốc, T.; Nguyễn Kinh, B. Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: An toàn Và hiệu Quả Trong điều trị các bệnh Tim bẩm Sinh. VJCTS 2023, 41, 29-36.