(1)
Nguyễn Hữu, Ước; Đỗ Thị Thu, H.; Đoàn Quốc, H.; Vũ Đức, T.; Nguyễn Văn, Đàn; Dương Công, N.; Nguyễn Văn, C.; Dương Ngọc, T. Chấn thương động mạch chủ bụng: Nhìn lại Y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công. VJCTS 2023, 41, 37-44.