1.
Hoàng AK, Nguyễn TNH, Trương VT, Trần QV, Nguyễn TK. Nghiên cứu vai trò của thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) trong tiên lượng kết cục lâm sàng xấu sau phẫu thuật tim có tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ em. VJCTS. 2023;43:19 - 28. doi:10.47972/vjcts.v43i.1001