1.
Tống MC, Vũ QN. Các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá. VJCTS. 2023;43:29 - 37. doi:10.47972/vjcts.v43i.1002