1.
Trần TH, Nguyễn VT, Đinh HN. Đánh giá kết quả của dẫn lưu dịch màng tim bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng tim sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:58 - 66. doi:10.47972/vjcts.v43i.1005