1.
Phan TM, Nguyễn DC, Phạm NH. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành . VJCTS. 2023;43:80 - 88. doi:10.47972/vjcts.v43i.1013