1.
Nguyễn TTT, Nguyễn SH, Trần TH. Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:89 - 97. doi:10.47972/vjcts.v43i.1014