1.
Hoàng V. Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents. VJCTS. 2023;43:98 - 105. doi:10.47972/vjcts.v43i.1016