1.
Hoàng V. Khảo sát đặc điểm giải phẫu học và tổn thương tại chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái. VJCTS. 2023;43:106 - 112. doi:10.47972/vjcts.v43i.1017