1.
Phạm TA, Trần TA, Trần TM. Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. VJCTS. 2023;43:129 - 138. doi:10.47972/vjcts.v43i.1021