1.
Nguyễn QH, Nguyễn TT, Hoàng V, Nguyễn CH, Trần Đắc L, Trần CT, Nguyễn SH. Báo cáo loạt ca bệnh lâm sàng kết quả can thiệp nong van động mạch phổi trên nhóm bệnh nhân đảo gốc động mạch có sửa chữa kèm thông liên thất và hẹp động mạch phổi tại Bệnh viện tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:148 - 156. doi:10.47972/vjcts.v43i.1023