1.
Nguyễn Đăng H, Nguyễn SH, Nguyễn HP. Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm. VJCTS. 2023;43:176 - 182. doi:10.47972/vjcts.v43i.1026