1.
Nguyễn XT, Nguyễn TNH, Phan TN, Nguyễn SH, Nguyễn Đức H. Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ điển hình dựa trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:205 - 211. doi:10.47972/vjcts.v43i.1029