1.
Nguyễn HD, Hoàng HT, Nguyễn TLH, Vũ QN. Đánh giá thực trạng kê đơn trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp quản lý ngoại trú tại Bệnh viện tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:224 - 231. doi:10.47972/vjcts.v43i.1031