1.
Nguyễn CH. Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil qua đường ống thông tại Bệnh viện tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:232 - 236. doi:10.47972/vjcts.v43i.1032