1.
Nguyễn CH. Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng dù bít ống động mạch (PDOI) qua da tại Bệnh viện tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:237 - 241. doi:10.47972/vjcts.v43i.1033