1.
Hà MH, Nguyễn VT, Võ TNA, Hoàng V, Nguyễn SH. Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO . VJCTS. 2023;43:242 - 251. doi:10.47972/vjcts.v43i.1034