1.
Đỗ Anh T, Lê Thị T, Nguyễn Trần T. Kết quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh teo phổi có thông liên thất. VJCTS. 2023;44:26-32. doi:10.47972/vjcts.v44i.1056