1.
Nguyễn Đỗ N, Đỗ Kim Q. Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì. VJCTS. 2023;44:47-55. doi:10.47972/vjcts.v44i.1059