1.
Nguyễn Đỗ N, Đỗ Kim Q. Kết quả trung hạn phẫu thuật (Phương pháp Orringer) điều trị ung thư thực quản ngực tại Bệnh viện Thống Nhất. VJCTS. 2023;44:70-80. doi:10.47972/vjcts.v44i.1062