1.
Nguyễn H Định, Nguyễn HT, Vương NM. Xử trí phình động mạch chủ bụng vỡ có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. VJCTS. 2024;45:5-18. doi:10.47972/vjcts.v45i.1084