1.
Đỗ AT, Nguyễn TT. Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ. VJCTS. 2024;45:19-23. doi:10.47972/vjcts.v45i.1085