1.
Đỗ AT, Nguyễn BP, Nguyễn TT. Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành. VJCTS. 2024;45:24-28. doi:10.47972/vjcts.v45i.1086