1.
Nguyễn TM, Nguyễn H Ước, Doãn VA, Nguyễn LTT. Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương. VJCTS. 2024;45:29-37. doi:10.47972/vjcts.v45i.1087