1.
Nguyễn TTH, Nguyễn TTT, Phạm MH. Đối chiếu kết quả khảo sát vòng van ba lá trên siêu âm tim 2D/3D qua thành ngực, qua thực quản với chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân hở van ba lá nhiều. VJCTS. 2024;45:38-47. doi:10.47972/vjcts.v45i.1088