1.
Dương QT, Trần BL, Chiêm HD, Nguyễn KB. Kết quả ngắn hạn phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sửa chữa triệt để tứ chứng fallot qua đường ngực bên dưới hố nách phải. VJCTS. 2024;45:60-66. doi:10.47972/vjcts.v45i.1101