1.
Đỗ AT, Nguyễn TT. Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em. VJCTS. 2024;46:39 - 43. doi:10.47972/vjcts.v46i.1121