1.
Đỗ AT, Nguyễn TT. Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh. VJCTS. 2024;46:59 - 63. doi:10.47972/vjcts.v46i.1122