1.
Nguyễn TB, Nguyễn MT, Đinh HY, Kim BG, Nguyễn TT. So sánh chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật tim ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ và phẫu thuật mở thay van hai lá cơ học tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E. VJCTS. 2024;46:70 - 76. doi:10.47972/vjcts.v46i.1131