1.
Đạt PQ, Hùng D Đức, Thắng LV, Hiếu VC. Khối bất thường nhĩ phải: huyết khối hay u tim ?. VJCTS. 2020;17:3-6. doi:10.47972/vjcts.v17i.118