1.
Đạt PQ, Hùng D Đức, Dũng VA, Hiếu VC. Bất thường Ebstein sửa chữa 1-1/2 thất. VJCTS. 2020;17:7-11. doi:10.47972/vjcts.v17i.119