1.
Hưng Đoàn Q, Cảnh PT, Khánh CV. Chẩn đoán và điều trị u cuộn cảnh vùng đầu cổ. VJCTS. 2020;17:33-38. doi:10.47972/vjcts.v17i.124