1.
Ước NH. Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam. VJCTS. 2020;17:44-50. doi:10.47972/vjcts.v17i.127