1.
Thuy NT, Dai TD, Huu NC, Tien DA, Dung LT, Hung ND, Long NT, Quang VX, Thanh LN. THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E. VJCTS. 2020;3:5-9. doi:10.47972/vjcts.v3i.300