1.
Lu PH, Uoc NH. PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ VỚI MỞ XƯƠNG ỨC TOÀN BỘ QUA ĐƯỜNG RẠCH DA TỐI THIỂU. VJCTS. 2020;3:10-15. doi:10.47972/vjcts.v3i.302